Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

HR Additional Services/Gwasanaethau Ychwanegol AD

Image representing the service provider: Team-01-WF (08-06-2017_1435)

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau ychwanegol sydd â’r nod o’ch cefnogi chi mewn meysydd allweddol – Cyflenwi Caerdydd, Caerdydd ar Waith, Cyfryngu, Cymryd Cofnodion, Asesiadau Seicometreg PREVUE, Pensiynau CPLlL (Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir ac Ysgolion Sefydledig yn unig) Ar gael i bob ysgol. (Costau’n amrywio yn dibynnu ar y gwasanaeth a ddefnyddir)

CYFLENWI CAERDYDD yw ein cofrestr mewnol o ymgeiswyr sy’n gweithio ar sail cyflenwi/wrth gefn mewn swyddi Addysgu, Cynorthwywyr Addysgu a Goruchwylwyr Wrth Gefn. Rhoddir sicrwydd i ysgolion bod ymgeiswyr ar gael i weithio dim ond pan fo’r holl wiriadau recriwtio a diogelu wedi’u cwblhau. Mae’r gwasanaeth am ddim ar gyfer y flwyddyn CLG 2018/19.

Mae CAERDYDD AR WAITH yn rhoi mynediad i ysgolion at weithwyr dros dro a gweinyddol i fodloni anghenion tymor byr. Mae’r holl ymgeiswyr wedi gorfod mynd trwy weithdrefnau asesu cadarn. Lle y bo’n bosibl, rydym yn ceisio rhoi profiad SIMS i ymgeiswyr pan fydd yr holl wiriadau recriwtio a diogelu wedi’u cwblhau. Mae’r pris am y gwasanaeth hwn yn seiliedig ar bob lleoliad unigol.

Mae GWIRIADAU’R GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD yn wasanaeth sydd ar gael i bob ysgol Gwirfoddol a Gynorthwyir ac ysgolion Sefydledig sydd heb brynu ein Gwasanaeth Recriwtio a Chyflogaeth. Drwy ddefnyddio system ar-lein, byddwn yn gallu ymgymryd â’r broses gwiriadau GDG ar eich rhan. Dylid talu am y gwasanaeth fesul gwiriad GDG.  

_____________________________________________________________________________ 

We offer a range of additional services aimed at supporting you in key areas - Cardiff Supply, Cardiff Works, Mediation, Minute Taking, PREVUE Psychometric Assessments, LGPS Pensions (VA and Foundation Schools only)Available to all schools. (Charges variable depending on service used)

CARDIFF SUPPLY is our own internally resourced register of candidates who are available to work on a Supply/Relief basis in Teaching, Teaching Assistant and Cover Supervisor roles. Schools can be satisfied that candidates are only available for work once all re recruitment and safeguarding checks have been completed. There is no charge for this service for the 2018/19 SLA year.

CARDIFF WORKS provides schools with access to temporary and administrative workers to meet short term needs. All candidates have been subject to our robust assessment procedures. Where possible, we try to provide candidates with SIMS experience and all recruitment and safeguarding checks will have been completed. The charge for this service is based on each individual placement.

DISCLOSURE AND BARRING SERVICE CHECKS is service is available to those VA and Foundation schools who have not purchased our Recruitment Service and Employment Service. Using an on line system we will be able to undertake the DBS checking process on your behalf. The charge for this service is per each DBS check.

Header icon

Benefits - Buddion

Loading gif
Header icon

More Details - Rhagor o fanylion

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif