Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Local Financial Management Service (LFM)/Gwasanaeth Rheoli Cyllid Lleol (RhCLl)

Image representing the service provider:  only (19-06-2017_0854)

Cynnig gwasanaeth cyfrifeg ariannol a chymorth cyllidebol cynhwysfawr i Ysgolion/Providing a comprehensive financial accounting and budgetary support service to schools

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message 

Mae’r Gwasanaeth Rheoli Ariannol Lleol yn cynnig gwasanaeth cyfrifeg ariannol a chymorth cyllidebol cynhwysfawr i ysgolion. Mae’r gwasanaethau wedi’u creu i gefnogi ysgolion i reoli eu cyllid yn effeithiol, gan sicrhau bod ysgolion Caerdydd yn cynllunio eu cyllid yn strategol yn unol â nodau’r ysgol, a’r cyllid sydd ar gael.

Mae’n adlewyrchu ffordd gost effeithiol o sicrhau cymorth ar gyfer rheoli ariannol, sy’n ymatebol i anghenion yr ysgol. Yn bwysig, mae’r Gwasanaeth Rheoli Ariannol Lleol yn cyflawni nifer o weithdrefnau adrodd i Swyddog Adran 151 y Cyngor, ar ran yr ysgol a’r corff llywodraethu.  

_____________________________________________________________________________  

The Local Financial Management (LFM) Service provides a comprehensive financial accounting and budgetary support service to schools. The services are designed to support schools with the effective management of their finances, ensuring that Cardiff schools plan their finances strategically in line with the aims of the school, and the funding available.

It reflects a cost effective way of securing specialised support for financial management within a school, which is responsive to the needs of the school. Importantly, the Financial Management Service fulfils a number of reporting requirements to the Council’s Section 151 Officer, on behalf of the school and governing body.


Header icon

Benefits

Loading gif
Header icon

More details

Loading gif
Header icon

Terms

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Mewngofnodwch i weld yr adnoddau perthnasol / Please log in to view applicable resources
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif