Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Training icon

Training / Event Details

training

Induction Training // Hyfforddiant Sefydlu

Outline

Hyfforddiant Sefydlu // Induction Training

Description

Bydd y cwrs hwn yn sicrhau bod gan lywodraethwyr:
  • Yr wybodaeth angenrheidiol i ddechrau cyflawni eu rôl yn effeithiol fel
llywodraethwr er mwyn cefnogi’r ysgol i godi safonau;
  • Yn ymwybodol o faterion addysg cenedlaethol a lleol a’u heffaith ar gyrff
llywodraethu
  • Chydnabod pwysigrwydd hyfforddiant a’r angen i ddatblygu eu sgiliau a manteisio
ar gyfleoedd hyfforddi eraill sydd ar gael iddynt.
  • Rydym yn argymell mynychu’r cwrs hwn cyn yr hyfforddiant Deall Data.

This is a mandatory course for new governors and will ensure that they:
  • Have the required knowledge and understanding to begin to fulfil their role
effectively as a governor to support their school in raising standards;
  • Are aware of national and local educational issues and their impact on governing
bodies
  • Recognise the importance of training and the need to develop their skills and take
advantage of other training opportunities available to them.
  • We recommend attending this course before the Understanding Data training.

Booking Information

I gadw lle e-bostiwch: gwasanaethau.llywodraethwyr@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 20872913

To book a place please e-mail: governor.services@cardiff.gov.uk or telephone 029 20872913

Audience

  • Unrhyw lywodraethwr â diddordeb
  • Any interested governors

25 Feb 2020 17:30 - 19:30

(requires login)
Governor Support Services/Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr
Contact Provider Arrow down

Date and Time

25 Feb 2020 17:30 - 19:30

Venue

Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant // St Teilos CiW High School

Trainer

Timothy Fawell
Loading gif