Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Training icon

Training / Event Details

training

LNST Rainbow Reading

Learn how to deliver Rainbow Reading Dysgwch sut i gyflwyno Rainbow Reading

Outline

How to deliver the Rainbow Reading programme effectively.

IMPORTANT *****Please note that schools that buy into the SLA will have the course fees waived. There will be a cost to be confirmed for schools who are not signed up to the SLA or who are out of county*****

Sut i gyflwyno'r rhaglen Rainbow Reading yn effeithiol.

PWYSIG***** Nodwch y bydd ffioedd y cwrs yn cael eu hepgor o ysgolion sy'n prynu i mewn i'r SLA. Bydd cost i'w chadarnhau ar gyfer ysgolion nad ydynt wedi ymrwymo i'r CLG neu sydd y tu allan i'r Sir*****

Description

Rainbow Reading is an audio assisted reading programme The course is aimed at teaching assistants and ALNCOs who will be involved with running the programme. Suitable for staff already running Rainbow Reading or new staff. Teaching assistants who are not already trained in taking running records will need to be trained to be able to run Rainbow Reading effectively. The LNST reading module (2 mornings) covers how to take a running record. TAs who are not already trained in running records should book onto the reading module as well. Suitable for: Years 4-6 pupils with a Reading Age <9y6m or a standardised score <85 Commitment: 3 x 1/2 hour per week Resources: Please enquire if you currently don't have Rainbow Reading resources Anelir y cwrs at gynorthwywyr addysgu ac ALNCOs a fydd yn ymwneud â rhedeg y rhaglen. Addas ar gyfer staff sydd eisoes yn cynnal Rainbow Reading neu staff newydd. Bydd angen hyfforddi cynorthwywyr addysgu nad ydynt eisoes wedi'u hyfforddi i gymryd rhediad darllen er mwyn gallu rhedeg Rainbow Reading yn effeithiol. Mae modiwl darllen LNST (2 fore) yn trafod sut i gymryd rhediad darllen. Dylai Cynorthwywyr Dysgu sydd heb eu hyfforddi eisoes i redeg cofnodion gadw at y modiwl darllen hefyd. Addas ar gyfer: blynyddoedd 4-6 disgyblion ag oed darllen < 9y6m neu sgôr safonedig < 85 Ymrwymiad: 3 x 1/2 awr yr wythnos Adnoddau: Gwnewch ymholiadau os nad oes gennych adnoddau Rainbow Reading ar hyn o bryd

Programme

Day 1: 24/09/2019 | 09:15 - 12:00

Title: RAINBOW READING Session 1
Venue: St David's C.W Primary School (3371 / Training Room), Bryn Celyn, Pentwyn, Cardiff, CF23 7ED
Trainer: Michelle Staggs, Specialist Teacher

Day 2: 25/09/2019 | 09:15 - 12:00

Title: RAINBOW READING SESSION 2
Venue: St David's C.W Primary School (3371 / Training Room), Bryn Celyn, Pentwyn, Cardiff, CF23 7ED
Trainer: Michelle Staggs, Specialist Teacher

Outcomes

To know how to set up Rainbow Reading and what resources are required for successful implementation

To be able to use data to identify pupils that would benefit from the program

To know how to run Rainbow Reading sessions effectively - lesson delivery, monitoring and maintaining records

To be able to assess the standard of reading as the pupil progresses

To understand how to support pupils with comprehension difficulties who are using Rainbow Reading

To be able to address vocabulary knowledge and comprehension using Rainbow Reading

Gwybod sut i sefydlu 'Rainbow Reading' a pha adnoddau sydd eu hangen i'w gweithredu'n llwyddiannus.

Gallu defnyddio data i adnabod disgyblion a fyddai'n elwa o'r rhaglen.

Gwybod sut i redeg sesiynau ‘Rainbow Reading’ yn effeithiol - cyflwyno gwersi, monitro a chynnal cofnodion.

Gallu asesu safon y darllen wrth i'r disgybl datblygu a chynyddu.

Deall sut i gynorthwyo disgyblion ag anawsterau darllen a deall sy'n defnyddio ‘Rainbow Reading’.

Gallu rhoi sylw i ddealltwriaeth eirfa a darllen a deall gan ddefnyddio ‘Rainbow Reading’.

Booking Information

IMPORTANT *****Please note that schools that buy into the SLA will have the course fees waived. There will be a cost to be confirmed for schools who are not signed up to the SLA or who are out of county*****

PWYSIG***** Nodwch y bydd ffioedd y cwrs yn cael eu hepgor o ysgolion sy'n prynu i mewn i'r SLA. Bydd cost i'w chadarnhau ar gyfer ysgolion nad ydynt wedi ymrwymo i'r SLA neu sydd y tu allan i'r Sir*****

Audience

Teaching Assistants. KS2

Cynorthwywyr Dysgu. CA2

24 Sep 2019 09:15 - 12:00

Closing date: 23/09/2019
(requires login)
Communication, Achievement & Wellbeing (CAW) Specialist Support Teams/Timau Cymorth Arbenigol Cyfathrebu,Cyflawniad a Lles (CCL)
Contact Provider Arrow down
Day 1: 24 Sep 2019 09:15 - 12:00
RAINBOW READING Session 1
St David's C.W Primary School (3371 / Training Room), Bryn Celyn, Pentwyn, Cardiff, CF23 7ED
Trainer: Michelle Staggs
Day 2: 25 Sep 2019 09:15 - 12:00
RAINBOW READING SESSION 2
St David's C.W Primary School (3371 / Training Room), Bryn Celyn, Pentwyn, Cardiff, CF23 7ED
Trainer: Michelle Staggs
Loading gif