Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Training icon

Training / Event Details

training

Equalities Training // Hyfforddiant Cydraddoldeb

Outline

Hyfforddiant ar Gydraddoldeb: hyrwyddo a gwerthuso cydraddoldeb mewn ysgolion // Equalities training: promoting and evaluating equality in schools

Bydd y sesiwn yn galluogi llywodraethwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o’r gwaith o hyrwyddo a gwerthuso cydraddoldeb yn eu hysgolion. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi bod rhai gofynion yn orfodol i ysgolion, a dylai llywodraethwyr wyt sut mae ysgolion yn mynd i’r afael â’r gofynion hyn. Byddwn yn ystyried enghreifftiau o arfer da gan ysgolion lleol.

This session will allow governors to develop their understanding of the promotion and evaluation of equality in their schools. The Equality Act of 2010 makes certain requirements compulsory for schools, and governors should know how schools are addressing these requirements. We will consider examples of good practice from local schools.

Description

Nodau:
  • Esbonio’r Ddeddf a’i goblygiadau i ysgolion
  • Ystyried amrywiaeth o themâu a materion o fewn y Ddeddf Cydraddoldeb
  • Sicrhau dealltwriaeth o rôl y llywodraethwr o ran llunio polisïau a’u gwerthuso

Aims
  • To explain the Act and its implications for schools
  • To explore the range of themes and issues within the Equality Act
  • To ensure an understanding of the role of the governor in drawing up and evaluating the effectiveness of policies

Booking Information

I gadw lle e-bostiwch: gwasanaethau.llywodraethwyr@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 20872913

To book a place please e-mail: governor.services@cardiff.gov.uk or telephone 029 20872913

Audience

Unrhyw lywodraethwyr sydd â diddordeb yn y maes
Llywodraethwyr sy’n goruchwylio Cydraddoldeb

Any interested governors
Governors overseeing Equalities

07 Jul 2020 11:00 - 12:00

(requires login)
Governor Support Services/Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr
Contact Provider Arrow down

Date and Time

07 Jul 2020 11:00 - 12:00

Venue

Virtual Training Session

Trainer

Mary Lewis
Loading gif