Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Training icon

Training / Event Details

training

Workshop to Raise Awareness of Prevent (WRAP) // Gweithdy i Godi Ymwybyddiaeth am Prevent

Outline

Hyfforddiant Prevent ar gyfer pob llywodraethwr ysgol, yn enwedig y llywodraethwr dynodedig â chyfrifoldeb am ddiogelu plant, i gynorthwyo ysgolion i gydymffurfio â’u dyletswydd i atal pobl rhag cael eu denu i ymhél â therfysgaeth. (Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015)

Prevent training for all school governors, especially the designated governor for child protection, to support schools to comply with their duty to prevent people from being drawn into terrorism. (The Counter-Terrorism and Security Act 2015)

Description

  • Sicrhau bod gweithdrefnau diogelu yn cynnwys darpariaeth ar gyfer a nodi a mynd i’r afael â risgiau sy’n ymwneud â radicaliaeth a therfysgaeth dreisgar a, bod yr Uwch Swyddog Dynodedig wedi datblygu sianeli cyfathrebu gydag asiantaethau allanol priodol, yn enwedig yr heddlu.
  • Deall bod rhaid i ysgolion allu ‘dangos dealltwriaeth a chamau’ sy’n cyfrannu at ddatblygu cymunedau cydlynol, gwydn yn eu rôl fel ‘gwarcheidwaid cyfrifol’. Bod angen iddynt gael trefniadau ar waith ar gyfer sicrhau diogelwch a llesiant pob dysgwr, gan gynnwys nodi’r dysgwyr hynny’n sy’n agored i niwed, sydd angen cymorth penodol ac/neu sydd mewn perygl o niwed.
  • Deall yr angen i ddiogelu dysgwyr rhag dylanwadau allanol, a allai fod ar ffurf mynediad i’r rhyngrwyd.


  • Ensure that safeguarding procedures include provision for identifying and addressing risks relating to radicalisation and violent extremism and, that the DSP has developed channels of communication with appropriate external agencies, especially the police service.
  • Understand that schools must be able to ‘demonstrate understanding and actions’ that contribute to the development of cohesive, resilient communities in their role as ‘responsible guardians’. They need to have arrangements in place for ensuring the safety and well-being of all learners, including the identification of vulnerable learners, who are in particular need of support and/or at risk of harm.
  • Understand the need to safeguard learners from external influences, which could be in the form of inappropriate access to the internet.

Booking Information

I gadw lle e-bostiwch: gwasanaethau.llywodraethwyr@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 20872912

To book a place please e-mail: governor.services@cardiff.gov.uk or telephone 029 20872912

Audience

Unrhyw lywodraethwr â diddordeb

Any interested governors

24 Feb 2020 16:30 - 18:30

(requires login)
Governor Support Services/Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr
Contact Provider Arrow down

Date and Time

24 Feb 2020 16:30 - 18:30

Venue

Neuadd Y Sir // County Hall

Trainer

Governor Services
Loading gif