Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Training icon

Training / Event Details

training

Additional Learning Needs (ALN) Course // Cwrs Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Outline

Dyma gwrs i lywodraethwyr sydd eisiau dysgu mwy am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a bydd yn esbonio sut gallant sicrhau bod eu hysgol yn ateb anghenion yr holl ddisgyblion. Bydd y sesiwn hefyd yn cynnig cyfle i lywodraethwyr ddatblygu eu dealltwriaeth o’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg, y goblygiadau ar gyfer eu hysgol a’r graddfeydd amser ar gyfer gweithredu.

This is a course for governors who want to know more about Additional Learning Needs (ALN) and will explain how they can ensure that their school is meeting the needs of all its pupils. The session will also provide an opportunity for governors to develop their understanding of the Additional Learning Needs and Education Tribunal Act, the implications for their school and timescales for implementation.

Description

Nodau’r Cwrs:
  • Cynnig trosolwg o’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg
  • Esbonio’r hyn a olygir gan ADY ac AAA
  • Ystyried rôl y Corff Llywodraethu o ran darpariaeth i ddysgwyr ag ADY, gan gynnwys rôl y Llywodraethwr ADY


Course Aims:
  • To provide an overview of the Additional Learning Needs and Education Tribunal Act
  • To explain what is meant by ALN and SEN
  • To explore the Governing Body’s role in provision for learners with ALN, including the role of the ALN Governor

Booking Information

I gadw lle e-bostiwch: gwasanaethau.llywodraethwyr@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 20872913

To book a place please e-mail: governor.services@cardiff.gov.uk or telephone 029 20872913

Audience

Unrhyw lywodraethwr â diddordeb

Any interested governors

01 Jun 2020 16:30 - 18:30

(requires login)
Governor Support Services/Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr
Contact Provider Arrow down

Date and Time

01 Jun 2020 16:30 - 18:30

Venue

County Hall // Neuadd Y Sir

Trainer

Gill James
Loading gif