Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Training icon

Training / Event Details

training

ALNCo Forum Zone 5&6: September // Parth 5 a 6 Fforwm Cydlynwyr ADY: Medi

Outline

This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog.


Mae’r fforwm Cydlynwyr ADY yn gyfle i Gydlynwyr ADY Caerdydd gwrdd mewn clystyrau i gael cyngor a chymorth gan y Gwasanaeth Cynhwysiant ynghyd â rhannu eu gwybodaeth arbenigol, eu harbenigedd a’u henghreifftiau eu hunain o arferion effeithiol â chydweithwyr.

Bydd y fforwm hwn sy’n cael ei gynnal bob hanner tymor yn gyfle i rannu a thrafod syniadau am arferion effeithiol o ran ADY. Eleni, bydd pob fforwm ar thema benodol. Bydd hyn yn help i gysoni gwybodaeth am agweddau gwahanol ar ADYTA ac yn rhoi ffocws clir i bob digwyddiad.

Description

Bydd bob Fforwm yn dilyn fformat tebyg:

AM
8.30 – 9.15 Rhwydweithio â marchnad
9.15 – 9.30 Croesawu, diweddariadau ac atgoffa cyfranogwyr o’r thema
9.30 – 10.00 Astudiaeth Achos Ysgol mewn perthynas â’r thema
10.00 – 10.30 Ymateb y Gwasanaeth Cynhwysiant i’r thema
10.30 – 10.50 Egwyl
10.50 – 11.15 Cyflwyniad gwadd mewn perthynas â’r thema
11.15 – 11.45 Uwchsgilio Staff Addysgu
11.45 – 12.00 Slot Agored/Holi ac Ateb

PM
13.00 – 15.30 Gweithdai Arweinwyr Clystyrau/Grwpiau Tasg a Gorffen

Themâu:
Medi: Mapio Darpariaeth/DDY
Cadeirydd: Jennie Hughes & Kassia Morris/Janet Palmer

Tachwedd: ADYTA ac Ymateb Graddedig
Cadeirydd: Cath Keegan-Smith & Kassia Morris

Chwefror: Diffinio ADY a Rôl y Cydlynydd ADY
Cadeirydd: Amanda Bamsey & Hester Richardson

Mawrth: Gwaith papur gan gynnwys CDP
Cadeirydd: Kelly Vanstone & Claire Bridges

Mehefin: ADYTA a’r Cwricwlwm Newydd
Cadeirydd: Chris Alders & Amanda Bamsey

Mehefin/Gorfennaf: Cysoni Tasgau/Blaengynllunio ar gyfer mis Medi 2020
Cadeirydd: Anne Hodgson/Jan Frost

____________________________________________________________________________

Each Forum will follow a similar format:

AM
8.30 – 9.15 Network with a market place
9.15 – 9.30 Welcome, updates and recap theme
9.30 – 10.00 School Case Study related to theme
10.00 – 10.30 Inclusion Service response to theme
10.30 – 10.50 Break
10.50 – 11.15 Guest presentation in relation to theme
11.15 – 11.45 Upskilling Teaching Staff
11.45 – 12.00 Open Slot/Q&A

PM
13.00 – 15.30 Cluster Lead Workshops/Task & Finish Groups

Themes:
September: Provision Mapping/ALP
Chair: Jennie Hughes & Kassia Morris/Janet Palmer

November: ALNET & Graduated Response
Chair: Cath Keegan-Smith & Kassia Morris

February: Defining ALN & The Role of ALNCo
Chair: Amanda Bamsey & Hester Richardson

March: Paperwork Including IDPs
Chair: Kelly Vanstone & Claire Bridges

June: ALNET & New Curriculum
Chair: Chris Alders & Amanda Bamsey

June/July: Consolidating Tasks/2020 Planning
Chair: Anne Hodgson/Jan Frost

Outcomes

  • Cysoni gwybodaeth am ADYTA
  • Rhannu arferion effeithiol mewn perthynas ag ADY
  • Rhannu a chyfathrebu diweddariadau
  • Cael cyngor gan y Tîm Cynhwysiant Addysg
  • Cwrdd â chlystyrau i weithio ar brojectau tasg a gorffen mewn perthynas ag ADYTA

____________________________________________________________________________


  • Consolidate knowledge of ALNET
  • Share effective practice in relation to ALN
  • Share and communicate updates
  • Access advice from Education Inclusion Team
  • Meet with clusters to work on task and finish projects related to ALNET

Booking Information

Os na fyddwch yn gallu mynd i’r diwrnod a ddyrannwyd ar gyfer eich ardal chi, cysylltwch â KMorris@caerdydd.gov.uk

If you are having difficulty attending the day allocated to your zone, please contact KMorris@cardiff.gov.uk

Audience

Cydlynwyr ADY / ALNCos

25 Sep 2019 08:30 - 15:30

(requires login)
Inclusion Service/Gwasanaeth Cynhwysiant
Contact Provider Arrow down

Date and Time

25 Sep 2019 08:30 - 15:30

Venue

Future Inn, Cardiff Bay

Trainer

Kassia Morris
Loading gif