Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Training icon

Training / Event Details

training

ALNCo Forum Zone 3&4: September // Parth 3 a 4 Fforwm Cydlynwyr ADY: Medi

Outline

This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog.


Mae’r fforwm Cydlynwyr ADY yn gyfle i Gydlynwyr ADY Caerdydd gwrdd mewn clystyrau i gael cyngor a chymorth gan y Gwasanaeth Cynhwysiant ynghyd â rhannu eu gwybodaeth arbenigol, eu harbenigedd a’u henghreifftiau eu hunain o arferion effeithiol â chydweithwyr.

Bydd y fforwm hwn sy’n cael ei gynnal bob hanner tymor yn gyfle i rannu a thrafod syniadau am arferion effeithiol o ran ADY. Eleni, bydd pob fforwm ar thema benodol. Bydd hyn yn help i gysoni gwybodaeth am agweddau gwahanol ar ADYTA ac yn rhoi ffocws clir i bob digwyddiad.

____________________________________________________________________________


The ALNCo forum is an opportunity for Cardiff ALNCos to meet in clusters to access advice and support from the Inclusion Service as well as share their own specialist knowledge, expertise and examples of effective practice with colleagues.

This half-termly forum will be an opportunity to share and discuss ideas about effective practice in relation to ALN. This year the forums will each follow a theme, this will help to consolidate knowledge of different aspects of ALNET and give a clear focus for each event.

Description

Bydd bob Fforwm yn dilyn fformat tebyg:

AM
8.30 – 9.15 Rhwydweithio â marchnad
9.15 – 9.30 Croesawu, diweddariadau ac atgoffa cyfranogwyr o’r thema
9.30 – 10.00 Astudiaeth Achos Ysgol mewn perthynas â’r thema
10.00 – 10.30 Ymateb y Gwasanaeth Cynhwysiant i’r thema
10.30 – 10.50 Egwyl
10.50 – 11.15 Cyflwyniad gwadd mewn perthynas â’r thema
11.15 – 11.45 Uwchsgilio Staff Addysgu
11.45 – 12.00 Slot Agored/Holi ac Ateb

PM
13.00 – 15.30 Gweithdai Arweinwyr Clystyrau/Grwpiau Tasg a Gorffen

Themâu:
Medi: Mapio Darpariaeth/DDY
Cadeirydd: Jennie Hughes & Kassia Morris/Janet Palmer

Tachwedd: ADYTA ac Ymateb Graddedig
Cadeirydd: Cath Keegan-Smith & Kassia Morris

Chwefror: Diffinio ADY a Rôl y Cydlynydd ADY
Cadeirydd: Amanda Bamsey & Hester Richardson

Mawrth: Gwaith papur gan gynnwys CDP
Cadeirydd: Kelly Vanstone & Claire Bridges

Mehefin: ADYTA a’r Cwricwlwm Newydd
Cadeirydd: Chris Alders & Amanda Bamsey

Mehefin/Gorfennaf: Cysoni Tasgau/Blaengynllunio ar gyfer mis Medi 2020
Cadeirydd: Anne Hodgson/Jan Frost

____________________________________________________________________________

Each Forum will follow a similar format:

AM
8.30 – 9.15 Network with a market place
9.15 – 9.30 Welcome, updates and recap theme
9.30 – 10.00 School Case Study related to theme
10.00 – 10.30 Inclusion Service response to theme
10.30 – 10.50 Break
10.50 – 11.15 Guest presentation in relation to theme
11.15 – 11.45 Upskilling Teaching Staff
11.45 – 12.00 Open Slot/Q&A

PM
13.00 – 15.30 Cluster Lead Workshops/Task & Finish Groups

Themes:
September: Provision Mapping/ALP
Chair: Jennie Hughes & Kassia Morris/Janet Palmer

November: ALNET & Graduated Response
Chair: Cath Keegan-Smith & Kassia Morris

February: Defining ALN & The Role of ALNCo
Chair: Amanda Bamsey & Hester Richardson

March: Paperwork Including IDPs
Chair: Kelly Vanstone & Claire Bridges

June: ALNET & New Curriculum
Chair: Chris Alders & Amanda Bamsey

June/July: Consolidating Tasks/2020 Planning
Chair: Anne Hodgson/Jan Frost

Outcomes

  • Cysoni gwybodaeth am ADYTA
  • Rhannu arferion effeithiol mewn perthynas ag ADY
  • Rhannu a chyfathrebu diweddariadau
  • Cael cyngor gan y Tîm Cynhwysiant Addysg
  • Cwrdd â chlystyrau i weithio ar brojectau tasg a gorffen mewn perthynas ag ADYTA

____________________________________________________________________________


  • Consolidate knowledge of ALNET
  • Share effective practice in relation to ALN
  • Share and communicate updates
  • Access advice from Education Inclusion Team
  • Meet with clusters to work on task and finish projects related to ALNET

Booking Information

Os na fyddwch yn gallu mynd i’r diwrnod a ddyrannwyd ar gyfer eich ardal chi, cysylltwch â KMorris@caerdydd.gov.uk

If you are having difficulty attending the day allocated to your zone, please contact KMorris@cardiff.gov.uk

Audience

Cydlynwyr ADY / ALNCos

24 Sep 2019 08:30 - 15:30

(requires login)
Inclusion Service/Gwasanaeth Cynhwysiant
Contact Provider Arrow down

Date and Time

24 Sep 2019 08:30 - 15:30

Venue

Future Inn, Cardiff Bay

Trainer

Kassia Morris
Loading gif