Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Article icon

Communication Detail

Image representing the news: CES-0520-A002_Image 1200x800

Young Peacemakers Awards 2020

Young Peacemakers Awards 2020

ENTER NOW – DEADLINE APPROACHING!

In a post-COVID-19 world sharing ideas and inspiration about how we create a more peaceful, sustainable and cooperative global community is more important than ever. This is the main aim of the Welsh Centre for International Affairs’ Young Peacemakers Awards.

Because of the Coronavirus crisis, this year’s Awards have moved online! We are inviting contributions – creative and critical writing, artwork, performance, film, presentations on action for change – online, with many categories being ones children and young people can work on from home, with parental support.

 

Please also remember that entries can include work and projects already completed in school – as long as young people are happy for this to happen!

 

For more information, including details of the categories, an application form and terms and conditions go to our Young Peacemakers’ page on the WCIA website.  Ideas for projects young people can do at home are also available here.

 

Please encourage your pupils to enter the Awards.  It’s not too late: the closing date is 30th June.  An Awards ceremony will be organised for autumn 2020.

 

For more information, contact centre@wcia.org

 

______________________________________________________________________

 

Gwobrau Heddychwyr Ifanc 2020

YMGEISIWCH NAWR – DYDDIAD CAU YN NESÁU!

Mewn byd ôl-COVID-19 mae rhannu syniadau ac ysbrydoliaeth am sut i greu  cymuned fyd-eang fwy heddychlon, cynaliadwy a chydweithredol yn fwy pwysig nag erioed.  Dyma brif amcan Gwobrau Heddychwyr Ifanc a drefnir gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Oherwydd argyfwng y firws Corona, mae’r Gwobrau eleni wedi symud ar lein! Rydym yn gwahodd cyfraniadau – ysgrifennu creadigol a beirniadol, gwaith celf, perfformiadau, ffilm, cyflwyniadau ar weithredu i greu newid – ar lein.  Mae sawl categori yn addas i blant a phobl ifanc weithio arnynt oddi cartre’, gyda chefnogaeth rhieni

Cofiwch hefyd fod ceisiadau yn medru cynnwys gwaith a phrosiectau a gyflawnwyd eisoes yn yr ysgol – cyhyd â bod pobl ifanc yn hapus bod hyn yn digwydd!

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys manylion am y categorïau, ffurflen cais a thelerau ac amodau, ewch i’r dudalen Gwobrau Heddychwyr Ifanc ar wefan y WCIA.   Mae syniadau am brosiectau y gall pobl ifanc eu gwneud gartre’ ar gael yma.

A wnewch chi annog eich disgyblion i gyflwyno cais?  Nid yw hi’n rhy hwyr: y dyddiad cau yw 30 Mehefin.  Trefnir seremoni gwobrwyo yn Hydref 2020.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: centre@wcia.org.


12 May 2020

Author
Susie Ventris-Field
Cardiff Education Services/Gwasanaethau Addysg Caerdydd
Contact Provider Arrow down