Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Article icon

Communication Detail

Image representing the news: HR-Academy-0120-A001_mental health ENG 3

Mental Health Awareness Training

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message

 

Mental Health Awareness Traning 

 

 

Mental health conditions are widespread and most of us will either experience one, or know someone who has experienced one. In its Corporate Health Standard, Public Health Wales indicates that one in six employees will have a mental health problem at any one time.

 

Cardiff Council is committed to promoting and maintaining the mental health and wellbeing of all employees through workplace practices, and encourage employees to take responsibility for their own mental health and wellbeing.

 

This Mental Health Presentation will look at:-

 

 • A definition of Mental Health
 • Facts and figures
 • Attitudes and stigma
 • Signs and symptons
 • Causes and treatments
 • Healthy living and mental illness
 • Taking care of your own Mental Health both at home & in the work place
 • Increasing your awareness of Mental Health in the work place

 

 

You can enrol on this course through DigiGOV or telephone Cardiff Academy on (029) 2034 6050

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

 

Mae cyflyrau iechyd meddwl yn gyffredin a bydd y rhan fwaf ohonom ni naill ai'n cael un, neu'n nabod rhywun sydd wedi cael un. Yn y ddogfen safonau iechyd Corfforaethol, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n nodi y bydd un o bob chwe aelod o staff yn dioddef o broblem iechyd meddwl ar unrhyw adeg.

 

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i hyrwyddo a chynnal iechyd meddwl a lles pob un o'i staff drwy arferion da yn y gweithle, ac rydyn ni'n annog staff i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a'u lles eu hunain

 

 

Bydd y Cyflwyniad ar Iechyd Meddwl yn cynnwys:-

 

 • Diffiniad o Iechyd Meddwl
 • Ffeithiau a ffigurau
 • Agweddau a stigma
 • Arwyddion a symptomau
 • Achosion a thriniaethau
 • Byw'n iach gyda salwch meddwl
 • Gofalu am eich Iechyd Meddwl eich hun yn y Cartref a'r Gweithle
 • Dod yn fwy ymwybodol o Iechyd Meddwl yn y Gweithle

 

 

Gallwch chi gofrestru ar y cwrs yma drwy DigiGOV neu drwy ffonio Academi Caerdydd ar (029) 2034 6050

 

 

 

 

23 Jan 2020

Author
John Latchem-Agnew
HR Cardiff Academy/AD Academi Caerdydd
Contact Provider Arrow down