Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Article icon

Communication Detail

Image representing the news: STS-1119-A001_Resized image

Caerdydd/Cardiff 2030 Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019, Neuadd y Ddinas/Tuesday 19th November at City Hall 15:30 – 19:00

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message.

 

Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019, Neuadd y Ddinas, 15:30 – 19:00
Cadwch le yma erbyn 25 Hydref 2019


Ar ddydd Mawrth 19 Tachwedd bydd Cyngor Caerdydd yn cynnal digwyddiad mawr yn Neuadd y Ddinas i lansio gweledigaeth Caerdydd 2030 ar gyfer addysg a dysgu yn y ddinas.
Byddwn yn dod â phlant a phobl ifanc, arweinwyr ysgolion, llywodraethwyr, athrawon a thimau ysgol ynghyd, yn ogystal ag ystod eang o bartneriaid allweddol o bob rhan o’r ddinas i ddathlu ein llwyddiant gyda’n gilydd cyn lansio gweledigaeth Caerdydd 2020, ac i rannu ein dyhead ar gyfer y dyfodol.
Dan arweiniad pobl ifanc, bydd y digwyddiad hwn yn y nodi cam nesaf y daith gwella addysg yng Nghaerdydd, gan danlinellu ein hymrwymiad parhaus i wneud ‘Addysg yn Bwysig i Bawb'.

Amserlen y Digwyddiad:

15:30 – 17:30
·            Marchnad o hyd at 50 arddangoswr o addysg a phartneriaid ehangach
·            Rhwydweithio a lluniaeth
Dau Seminar rhwng 15:45 a 17:30
Yr Athro Mick Waters
·            Ail-ddychmygu system addysg y dyfodol
Rhagor o wybodaeth i ddod. Gallwch gofrestru ar y diwrnod.

17:45 – 19:00
Sesiwn Lawn gan blant a phobl ifanc sy’n cynnwys:
·            Agoriad gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas
·            Cyflwyno Gweledigaeth 2030 Caerdydd
·            Fideo Mae Addysg yn Bwysig i Bawb 2030
·            Cystadleuaeth Plant Caerdydd 2030 cyflwyniad o wobrau
·            Diweddglo – perfformiad ysgol


Tuesday 19th November at City Hall, 15:30 – 19:00
Please book your place here by October 25th 2019


On Tuesday 19th November Cardiff Council will host a major event at City Hall to launch the  Cardiff 2030 vision for education and learning in the city.
The event will bring together children and young people, school leaders, governors, teachers and school teams, and a wide range of key partners from across the city to celebrate success together since the prior launch of the Cardiff 2020 vision, and to share aspirations for the future.
Led by young people, this event will mark the next phase of education improvement in Cardiff, and will underline the ongoing shared commitment to making 'Education Everybody’s Business'.
Event Itinerary:
From 15:30 – 17:30
·            A Marketplace of up to 50 exhibitors from education and wider partners
·            Networking and refreshments
   Two Seminars between 15:45 and 17:30
Professor Mick Waters
·            Re-imagining the future education system
Further information to follow. You will be able to register on the day.
From 17:45 – 19:00
A Plenary hosted by children and young people, including:
·            Opening from the Leader of the Council, Councillor Huw Thomas
·            Introducing the Cardiff 2030 Vision
·            Education is Everybody’s Business 2030 video
·            Children’s Cardiff 2030 Competition presentation of awards
·            Finale – school performance


11 Nov 2019

Author
Natalie Stork
Communication, Achievement & Wellbeing (CAW) Specialist Support Teams/Timau Cymorth Arbenigol Cyfathrebu,Cyflawniad a Lles (CCLl)
Contact Provider Arrow down