Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Article icon

Communication Detail

Image representing the news: SA-0619-A001_Storey Arms

Storey Arms - Addysg Awyr Agored/Storey Arms - Outdoor Education

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message

 

Mae’r Storey Arms yn ganolfan awyr agored breswyl sy’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau addysgol awyr agored yn y Bannau bendigedig, dim ond 50 munud o Gaerdydd. Rydym yn cynnig ymweliadau dydd yn ogystal â chyfnodau preswyl, yn amrywio o rai dros nos a phenwythnosau i ymweliadau pum diwrnod/pedair noson. Rydym wedi ein lleoli mewn Geoparc Byd-eang UNESCO swyddogol, ardal unedig o dreftadaeth ddaearegol bwysig. Rydym hefyd yng nghanol Gwarchodfa Awyr Tywyll Ryngwladol y Bannau Brycheiniog – yr ystafell ddosbarth awyr agored berffaith ar gyfer syllu ar y sêr pan mae’r awyr yn glir.

 

Gweithgareddau:

Mae llawer o weithgareddau ar gael, gan gynnwys:
• Cerdded drwy Goedwigoedd
• Cerdded Bryniau
• Padlfyrddio
• Canwio
• Cerdded Antur/Afonydd
• Dringo
• Ogofa
… a llawer mwy!

 

Addysgol:

Mae ein gweithgareddau’n cefnogi canlyniadau addysgol yn y cwricwlwm newydd i Gymru, gan gynnwys y pedwar diben a’r chwe maes dysgu a phrofiad –perffaith i ddisgyblion cynradd. Mae tîm arbennig y Storey Arms yn gymwys a phrofiadol iawn ym mhob agwedd ar addysg awyr agored. Byddant yn eich addysgu am sut i fwynhau natur yn gynaliadwy, dillad priodol i’w gwisgo yn yr awyr agored, a phopeth am hanes naturiol y parc.

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Storey Arms is a residential outdoor centre offering a range of high quality outdoor educational activities in the beautiful landscape of the Brecon Beacons, just 50 minutes from Cardiff. We cater for day visits as well as residential stays ranging from overnight, weekends and up to five days/four nights visits. We are situated in an official UNESCO Global Geopark, a unified area of significant geological heritage. We are also situated right in the heart of the Brecon Beacons International Dark Sky Reserve - making it the perfect outdoor classroom for star gazing when the sky is clear.

 

Activities:

Lots of activities on offer including:

• Forest Walks
• Hill Walking
• Stand Up Paddle Boarding
• Canoeing
• Adventure/ River Walking
• Climbing
• Caving
… and loads more!

 

Educational:

Our activities complement educational outcomes found in the new curriculum for Wales including the four purposes and the six areas of learning and experience – perfect for primary school pupils. The fantastic Storey Arms team are highly qualified and experienced in delivering all aspects of outdoor education. They’ll teach you how to enjoy nature sustainably, appropriate clothing to wear in the outdoors and all about the natural history of the park.

 

 

19 Jun 2019

Author
Storey Arms
Storey Arms
Contact Provider Arrow down