Image representing the portal: Cardiff-Dragon

Pause
Playing
Featured Provider icon

Featured Service

Provider logo
Property Services/Gwasanaethau Eiddo
Working together with Partners to deliver a high quality service with a customer focus
Please see attached downloads of our Service Level Agreement’s relating to Property Services, Statutory Obligations and Facilities Management , Cleaning Services.

If you would like to discuss our services further please contact us on the email address below and the relevant service area will respond.

CCSPropertyServices@cardiff.gov.uk
Latest Articles icon

Latest News

Education Buildings Wales Awards: Winner // Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru: Enillydd
06 Aug
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Llongyfarchiadau i’n cydweithwyr yn y tîm Mynediad a Chynllunio Trefniadaeth Ysgolion. Maen nhw wedi ennill y brif wobr yng Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru 2019 yn y categori ‘Cleient y Flwyddyn’ am ddatblygu Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd. Adeiladwyd yr ysgol uwchradd £36 miliwn fel rhan o Raglen Ysgolion ac Addysg y 21ain Ganrif Band A. Dywedodd Willmott Dixon a oedd yn gyfrifol am yr enwebiad: “Cyngor Caerdydd sydd y tu ôl i adfywio cymunedol – nid yn unig y mae’n “archebu” adeilad ysgol, mae hefyd yn rhan o’r broses. "Mae’n gallu dilysu’r canlyniadau terfynol oherwydd ei ymrwymiad; mae’n llywio ac yn cydweithredu i’w greu.” Da iawn bawb! Cafodd ysgolion cynradd newydd sbon Hamadryad, Howardian a Glan Morfa eu henwebu am wobrau. ____________________________________________________________________________ Congratulations to our colleagues in the Schools Organisation Access and Planning team. They scooped top prize at the Education Buildings Wales 2019 Awards in the category ‘Client of the Year’ for the development of Cardiff West Community High School. The £36million high school was built as part of the Band A 21st Century Schools and Education Programme. Willmott Dixon who were responsible for the nomination said: “Cardiff Council are the driving force behind the act of community regeneration – they don’t just “place an order” for a school building, they invest themselves into the process. “They are able to validate the end results because of their commitment; they actively steer and collaborate to create it.” Well done to everyone involved! Brand new primary schools Hamadryad, Howardian and Glan Morfa were also nominated for awards.
Walk a Mile in her Shoes // Cerdded Milltir yn ei Hesgidiau Hi
05 Aug
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Gyda dros 100 yn cymryd rhan y llynedd, mae “'Cerdded Milltir yn Ei Sgidiau yn llwybr milltir o hyd sydd yn dechrau yng Nghastell Caerdydd, yna o gwmpas Canol y Ddinas, gan orffen yn ôl yn y castell. Yn broject partneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd, Cymdeithas Dai Cadwyn a Chyngor Bro Morgannwg, mae’r digwyddiad wedi tyfu o 14 dyn yn cerdded yn 2014 ac am y tro cyntaf y llynedd cymerodd disgyblion o Ysgol Uwchradd Llanisien, Ysgol Uwchradd Teilo Sant a Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ray n y digwyddiad. Yn digwydd eto eleni, ar 20 Medi 2019, gwahoddir ysgolion i gymryd rhan yn y daith gerdded milltir o hyd am ddim, er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o drais domestig a’r angen i fynd i’r afael â phob achos o drais domestig ledled y wlad. Yn unol â’r thema, gwahoddir y cerddwyr hefyd i wisgo esgidiau merched, o sodlau uchel i esgidiau ymarfer i flip-fflops. Ymunwch â’r sgwrs #RHUBANGWYNCDYDDBRO I gofrestru ewch i www.walkinhershoes.wales Mae’r erthygl lawn ar gael yn yr atodiad. _____________________________________________________________________________ With over 100 participants last year, 'Walk a Mile in Her Shoes’ is a one mile route starting at Cardiff Castle around the city centre, finishing back at the castle. A partnership project between Cardiff Council, Cadwyn Housing Association and the Vale of Glamorgan Council, the event has grown from just 14 men in 2014 and for the first time last year, young people from Llanishen High School, St Teilo’s High School and the Cardiff Youth Service participated in the event. Taking place again this year, on 20th September 2019, schools are invited to take part in the one-mile walk for free, to help raise awareness of the issue of domestic abuse and the need to tackle all cases of domestic abuse across the country. In line with the theme, walkers are also invited to wear women's shoes, from high heels to trainers to flip-flops. Join the conversation #WHITERIBBONCARDIFFVALE Register at www.walkinhershoes.wales See the attachment for the full poster.
Celebrate Summer at Llanover Hall // Dathlwch yr Haf yn Neuadd Llanofer
15 Jul
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Bydd Neuadd Llanofer yn llawn gweithgareddau i blant ac oedolion yr haf hwn. Mae’r ysgol wedi dod i ben ar gyfer yr haf, ond mae ambell i beth i’w wneud i gadw’r dwylo bach yn brysur a’r meddyliau wedi eu diddanu draw yn Neuadd Llanofer. Gydag amrywiaeth o themâu gan gynnwys mythau a hud, y goedwig law ac anime, bydd rhywbeth at ddant pawb. Bydd Gweithdai Gwyl Celf yr Haf i Blant yn dechrau ar 5 Awst 2019 ac yn rhedeg am 3 wythnos. Ffoniwch 02920 872030 i gofrestru. Gweler y lawrlwythiadau ar gyfer y rhestr lawn o weithgareddau. _____________________________________________________________________________ This summer, Llanover Hall is bursting with activities for kids and adults alike. School may be out for the summer but there are plenty of activities to keep little hands and minds entertained over at Llanover Hall. With a range of themes including myths and magic, the rainforest and anime, there’s something for everyone. Children’s Summer Arts Festival Workshops begin on the 5th August 2019 and run for 3 weeks. Call 02920 872030 to enrol. Please see the downloads for the full list of activities.
Storey Arms - Outdoor Education // Storey Arms - Addysg Awyr Agored
19 Jun
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Mae’r Storey Arms yn ganolfan awyr agored breswyl sy’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau addysgol awyr agored yn y Bannau bendigedig, dim ond 50 munud o Gaerdydd. Rydym yn cynnig ymweliadau dydd yn ogystal â chyfnodau preswyl, yn amrywio o rai dros nos a phenwythnosau i ymweliadau pum diwrnod/pedair noson. Rydym wedi ein lleoli mewn Geoparc Byd-eang UNESCO swyddogol, ardal unedig o dreftadaeth ddaearegol bwysig. Rydym hefyd yng nghanol Gwarchodfa Awyr Tywyll Ryngwladol y Bannau Brycheiniog – yr ystafell ddosbarth awyr agored berffaith ar gyfer syllu ar y sêr pan mae’r awyr yn glir. Gweithgareddau: Mae llawer o weithgareddau ar gael, gan gynnwys: • Cerdded drwy Goedwigoedd • Cerdded Bryniau • Padlfyrddio • Canwio • Cerdded Antur/Afonydd • Dringo • Ogofa … a llawer mwy! Addysgol: Mae ein gweithgareddau’n cefnogi canlyniadau addysgol yn y cwricwlwm newydd i Gymru, gan gynnwys y pedwar diben a’r chwe maes dysgu a phrofiad –perffaith i ddisgyblion cynradd. Mae tîm arbennig y Storey Arms yn gymwys a phrofiadol iawn ym mhob agwedd ar addysg awyr agored. Byddant yn eich addysgu am sut i fwynhau natur yn gynaliadwy, dillad priodol i’w gwisgo yn yr awyr agored, a phopeth am hanes naturiol y parc. _____________________________________________________________________________ Storey Arms is a residential outdoor centre offering a range of high quality outdoor educational activities in the beautiful landscape of the Brecon Beacons, just 50 minutes from Cardiff. We cater for day visits as well as residential stays ranging from overnight, weekends and up to five days/four nights visits. We are situated in an official UNESCO Global Geopark, a unified area of significant geological heritage. We are also situated right in the heart of the Brecon Beacons International Dark Sky Reserve - making it the perfect outdoor classroom for star gazing when the sky is clear. Activities: Lots of activities on offer including: • Forest Walks • Hill Walking • Stand Up Paddle Boarding • Canoeing • Adventure/ River Walking • Climbing • Caving … and loads more! Educational: Our activities complement educational outcomes found in the new curriculum for Wales including the four purposes and the six areas of learning and experience – perfect for primary school pupils. The fantastic Storey Arms team are highly qualified and experienced in delivering all aspects of outdoor education. They’ll teach you how to enjoy nature sustainably, appropriate clothing to wear in the outdoors and all about the natural history of the park.
FREE business school for budding entrepreneurs // Ysgol fusnes AM DDIM i entrepreneuriaid addawol
03 Jun
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Ysgol fusnes AM DDIM i entrepreneuriaid addawol Hoffech chi wneud arian yn gwneud beth rydych yn ei garu? Mae’r tîm Gwasanaeth i Mewn i Waith yn gweithio gydag ysgol fusnes i gyflwyno gweithdai busnes AM DDIM i’ch helpu i ddechrau eich busnes yn gywir. Mae hwn yn gyfle unigryw i gael help arbenigol i ddod â’ch syniadau busnes yn fyw! Mae’r cwrs yn trafod pob agwedd ar ddechrau, perchnogi a rhedeg busnes. Mae’r cwrs yn cael ei gynnal ym Maes yr Arfau Caerdydd o ddydd Llun 17 Mehefin i ddydd Gwener 28 Mehefin, 10am-3pm yn ystod yr wythnos. Does dim rhaid i chi ddod bob dydd, ond po amlaf y dewch, y mwyaf a gewch! Mae’r holl sesiynau am ddim, ond dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly mae’n rhaid cadw lle! Dewch i ddysgu am: · Ddechrau busnes heb arian · Adeiladu gwefan am ddim · Ymgyfarwyddo â Google · Sut i ddod o hyd i gwsmeriaid ar y cyfryngau cymdeithasol · Magu’r hyder i lansio eich syniadau · Treth, creu cwmni a’r stwff cyfreithiol · Sut i wneud arian yn gwneud beth rydych yn ei garu Roedd Daniel eisiau ehangu ei fusnes canhwyllau yr oedd yn ei redeg o’i gartref, felly fe ddaeth i’r ysgol y llynedd. Gwyliwch y fideo HWN i weld sut manteisiodd ar y gweithdai. Ynghyd â’r gweithdai, mae’r ysgol yn cynnig cymorth un i un lle y bo’n bosibl ynghyd â chymorth ar-lein parhaus i bob cyfranogwr ar ôl y digwyddiad ei hun. Gallwch weld yr amserlen lawn a chadw lle am ddim YMA. _____________________________________________________________________________ FREE business school for budding entrepreneurs What if you could make money doing what you love? The Into Work Advice Service team are working with PopUp Business School to bring FREE business workshops to help you to kick-start your business the right way. This is a one-off opportunity to get expert help to bring your business ideas to life! The course covers every aspect of starting, owning and running a business. This takes everything you thought you knew about setting up a new business and turns it on its head. The results are outstanding. The course is being run at Cardiff Arms Park from Monday 17th June to Friday 28th June, 10am-3pm every weekday. You don't have to come every day but the more you come, the more you will get out of it. All sessions are completely free, but places are limited, so booking is essential! Come along to learn about: · Starting a business with no money · Building a website for free · Getting to the top of Google · How to find customers on social media · Getting the confidence to launch your ideas · Tax, company setup and the legal stuff · How to make money doing what you love Daniel wanted to get his homebased candles business off the ground so came along to last year’s school. Check out the video HERE to find out how he benefited from the workshops. As well as the workshops, PopUp also provides one to one support wherever possible and continuing online support to all participants after the event itself. Find the full schedule and secure your free place HERE.
Featured Training icon

Training & Events

23
23 Sep
ALNCo Forum Zone 1&2: September // Parth 1 a 2 Fforwm Cydlynwyr ADY: Medi
Bydd bob Fforwm yn dilyn fformat tebyg: AM 8.30 – 9.15 Rhwydweithio â marchnad 9.15 – 9.30 Croesawu, diweddariadau ac atgoffa cyfranogwyr o’r thema 9.30 – 10.00 Astudiaeth Achos Ysgol mewn perthynas â’r thema 10.00 – 10.30 Ymateb y Gwasanaeth Cynhwysiant i’r thema 10.30 – 10.50 Egwyl 10.50 – 11.15 Cyflwyniad gwadd mewn perthynas â’r thema 11.15 – 11.45 Uwchsgilio Staff Addysgu 11.45 – 12.00 Slot Agored/Holi ac Ateb PM 13.00 – 15.30 Gweithdai Arweinwyr Clystyrau/Grwpiau Tasg a Gorffen Themâu: Medi: Mapio Darpariaeth/DDY Cadeirydd: Jennie Hughes & Kassia Morris/Janet Palmer Tachwedd: ADYTA ac Ymateb Graddedig Cadeirydd: Cath Keegan-Smith & Kassia Morris Chwefror: Diffinio ADY a Rôl y Cydlynydd ADY Cadeirydd: Amanda Bamsey & Hester Richardson Mawrth: Gwaith papur gan gynnwys CDP Cadeirydd: Kelly Vanstone & Claire Bridges Mehefin: ADYTA a’r Cwricwlwm Newydd Cadeirydd: Chris Alders & Amanda Bamsey Mehefin/Gorfennaf: Cysoni Tasgau/Blaengynllunio ar gyfer mis Medi 2020 Cadeirydd: Anne Hodgson/Jan Frost ____________________________________________________________________________ Each Forum will follow a similar format: AM 8.30 – 9.15 Network with a market place 9.15 – 9.30 Welcome, updates and recap theme 9.30 – 10.00 School Case Study related to theme 10.00 – 10.30 Inclusion Service response to theme 10.30 – 10.50 Break 10.50 – 11.15 Guest presentation in relation to theme 11.15 – 11.45 Upskilling Teaching Staff 11.45 – 12.00 Open Slot/Q&A PM 13.00 – 15.30 Cluster Lead Workshops/Task & Finish Groups Themes: September: Provision Mapping/ALP Chair: Jennie Hughes & Kassia Morris/Janet Palmer November: ALNET & Graduated Response Chair: Cath Keegan-Smith & Kassia Morris February: Defining ALN & The Role of ALNCo Chair: Amanda Bamsey & Hester Richardson March: Paperwork Including IDPs Chair: Kelly Vanstone & Claire Bridges June: ALNET & New Curriculum Chair: Chris Alders & Amanda Bamsey June/July: Consolidating Tasks/2020 Planning Chair: Anne Hodgson/Jan Frost
24
24 Sep
ALNCo Forum Zone 3&4: September // Parth 3 a 4 Fforwm Cydlynwyr ADY: Medi
Bydd bob Fforwm yn dilyn fformat tebyg: AM 8.30 – 9.15 Rhwydweithio â marchnad 9.15 – 9.30 Croesawu, diweddariadau ac atgoffa cyfranogwyr o’r thema 9.30 – 10.00 Astudiaeth Achos Ysgol mewn perthynas â’r thema 10.00 – 10.30 Ymateb y Gwasanaeth Cynhwysiant i’r thema 10.30 – 10.50 Egwyl 10.50 – 11.15 Cyflwyniad gwadd mewn perthynas â’r thema 11.15 – 11.45 Uwchsgilio Staff Addysgu 11.45 – 12.00 Slot Agored/Holi ac Ateb PM 13.00 – 15.30 Gweithdai Arweinwyr Clystyrau/Grwpiau Tasg a Gorffen Themâu: Medi: Mapio Darpariaeth/DDY Cadeirydd: Jennie Hughes & Kassia Morris/Janet Palmer Tachwedd: ADYTA ac Ymateb Graddedig Cadeirydd: Cath Keegan-Smith & Kassia Morris Chwefror: Diffinio ADY a Rôl y Cydlynydd ADY Cadeirydd: Amanda Bamsey & Hester Richardson Mawrth: Gwaith papur gan gynnwys CDP Cadeirydd: Kelly Vanstone & Claire Bridges Mehefin: ADYTA a’r Cwricwlwm Newydd Cadeirydd: Chris Alders & Amanda Bamsey Mehefin/Gorfennaf: Cysoni Tasgau/Blaengynllunio ar gyfer mis Medi 2020 Cadeirydd: Anne Hodgson/Jan Frost ____________________________________________________________________________ Each Forum will follow a similar format: AM 8.30 – 9.15 Network with a market place 9.15 – 9.30 Welcome, updates and recap theme 9.30 – 10.00 School Case Study related to theme 10.00 – 10.30 Inclusion Service response to theme 10.30 – 10.50 Break 10.50 – 11.15 Guest presentation in relation to theme 11.15 – 11.45 Upskilling Teaching Staff 11.45 – 12.00 Open Slot/Q&A PM 13.00 – 15.30 Cluster Lead Workshops/Task & Finish Groups Themes: September: Provision Mapping/ALP Chair: Jennie Hughes & Kassia Morris/Janet Palmer November: ALNET & Graduated Response Chair: Cath Keegan-Smith & Kassia Morris February: Defining ALN & The Role of ALNCo Chair: Amanda Bamsey & Hester Richardson March: Paperwork Including IDPs Chair: Kelly Vanstone & Claire Bridges June: ALNET & New Curriculum Chair: Chris Alders & Amanda Bamsey June/July: Consolidating Tasks/2020 Planning Chair: Anne Hodgson/Jan Frost
24
24 Sep
LNST Rainbow Reading
Rainbow Reading is an audio assisted reading programme The course is aimed at teaching assistants and ALNCOs who will be involved with running the programme. Suitable for staff already running Rainbow Reading or new staff. Teaching assistants who are not already trained in taking running records will need to be trained to be able to run Rainbow Reading effectively. The LNST reading module (2 mornings) covers how to take a running record. TAs who are not already trained in running records should book onto the reading module as well. Suitable for: Years 4-6 pupils with a Reading Age <9y6m or a standardised score <85 Commitment: 3 x 1/2 hour per week Resources: Please enquire if you currently don't have Rainbow Reading resources Anelir y cwrs at gynorthwywyr addysgu ac ALNCOs a fydd yn ymwneud â rhedeg y rhaglen. Addas ar gyfer staff sydd eisoes yn cynnal Rainbow Reading neu staff newydd. Bydd angen hyfforddi cynorthwywyr addysgu nad ydynt eisoes wedi'u hyfforddi i gymryd rhediad darllen er mwyn gallu rhedeg Rainbow Reading yn effeithiol. Mae modiwl darllen LNST (2 fore) yn trafod sut i gymryd rhediad darllen. Dylai Cynorthwywyr Dysgu sydd heb eu hyfforddi eisoes i redeg cofnodion gadw at y modiwl darllen hefyd. Addas ar gyfer: blynyddoedd 4-6 disgyblion ag oed darllen < 9y6m neu sgôr safonedig < 85 Ymrwymiad: 3 x 1/2 awr yr wythnos Adnoddau: Gwnewch ymholiadau os nad oes gennych adnoddau Rainbow Reading ar hyn o bryd
25
25 Sep
ALNCo Forum Zone 5&6: September // Parth 5 a 6 Fforwm Cydlynwyr ADY: Medi
Bydd bob Fforwm yn dilyn fformat tebyg: AM 8.30 – 9.15 Rhwydweithio â marchnad 9.15 – 9.30 Croesawu, diweddariadau ac atgoffa cyfranogwyr o’r thema 9.30 – 10.00 Astudiaeth Achos Ysgol mewn perthynas â’r thema 10.00 – 10.30 Ymateb y Gwasanaeth Cynhwysiant i’r thema 10.30 – 10.50 Egwyl 10.50 – 11.15 Cyflwyniad gwadd mewn perthynas â’r thema 11.15 – 11.45 Uwchsgilio Staff Addysgu 11.45 – 12.00 Slot Agored/Holi ac Ateb PM 13.00 – 15.30 Gweithdai Arweinwyr Clystyrau/Grwpiau Tasg a Gorffen Themâu: Medi: Mapio Darpariaeth/DDY Cadeirydd: Jennie Hughes & Kassia Morris/Janet Palmer Tachwedd: ADYTA ac Ymateb Graddedig Cadeirydd: Cath Keegan-Smith & Kassia Morris Chwefror: Diffinio ADY a Rôl y Cydlynydd ADY Cadeirydd: Amanda Bamsey & Hester Richardson Mawrth: Gwaith papur gan gynnwys CDP Cadeirydd: Kelly Vanstone & Claire Bridges Mehefin: ADYTA a’r Cwricwlwm Newydd Cadeirydd: Chris Alders & Amanda Bamsey Mehefin/Gorfennaf: Cysoni Tasgau/Blaengynllunio ar gyfer mis Medi 2020 Cadeirydd: Anne Hodgson/Jan Frost ____________________________________________________________________________ Each Forum will follow a similar format: AM 8.30 – 9.15 Network with a market place 9.15 – 9.30 Welcome, updates and recap theme 9.30 – 10.00 School Case Study related to theme 10.00 – 10.30 Inclusion Service response to theme 10.30 – 10.50 Break 10.50 – 11.15 Guest presentation in relation to theme 11.15 – 11.45 Upskilling Teaching Staff 11.45 – 12.00 Open Slot/Q&A PM 13.00 – 15.30 Cluster Lead Workshops/Task & Finish Groups Themes: September: Provision Mapping/ALP Chair: Jennie Hughes & Kassia Morris/Janet Palmer November: ALNET & Graduated Response Chair: Cath Keegan-Smith & Kassia Morris February: Defining ALN & The Role of ALNCo Chair: Amanda Bamsey & Hester Richardson March: Paperwork Including IDPs Chair: Kelly Vanstone & Claire Bridges June: ALNET & New Curriculum Chair: Chris Alders & Amanda Bamsey June/July: Consolidating Tasks/2020 Planning Chair: Anne Hodgson/Jan Frost
25
25 Sep
LNST Rainbow Reading
Rainbow Reading is an audio assisted reading programme The course is aimed at teaching assistants and ALNCOs who will be involved with running the programme. Suitable for staff already running Rainbow Reading or new staff. Teaching assistants who are not already trained in taking running records will need to be trained to be able to run Rainbow Reading effectively. The LNST reading module (2 mornings) covers how to take a running record. TAs who are not already trained in running records should book onto the reading module as well. Suitable for: Years 4-6 pupils with a Reading Age <9y6m or a standardised score <85 Commitment: 3 x 1/2 hour per week Resources: Please enquire if you currently don't have Rainbow Reading resources Anelir y cwrs at gynorthwywyr addysgu ac ALNCOs a fydd yn ymwneud â rhedeg y rhaglen. Addas ar gyfer staff sydd eisoes yn cynnal Rainbow Reading neu staff newydd. Bydd angen hyfforddi cynorthwywyr addysgu nad ydynt eisoes wedi'u hyfforddi i gymryd rhediad darllen er mwyn gallu rhedeg Rainbow Reading yn effeithiol. Mae modiwl darllen LNST (2 fore) yn trafod sut i gymryd rhediad darllen. Dylai Cynorthwywyr Dysgu sydd heb eu hyfforddi eisoes i redeg cofnodion gadw at y modiwl darllen hefyd. Addas ar gyfer: blynyddoedd 4-6 disgyblion ag oed darllen < 9y6m neu sgôr safonedig < 85 Ymrwymiad: 3 x 1/2 awr yr wythnos Adnoddau: Gwnewch ymholiadau os nad oes gennych adnoddau Rainbow Reading ar hyn o bryd