Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Pause
Playing
Circular icon

Featured Service

Image representing the service provider: Team-01-WF (08-06-2017_1534)
HR Occupational Health/Iechyd Galwedigaethol AD
Access our multidisciplinary, comprehensive and professional range of medical, health and psychological services to support you in relation to health and wellbeing issues in the workplace. Available t...
News

Latest News

New Banking Provider
27 Feb
Cardiff Council will be changing their banking provider as of 1st April 2020. Please look out for messages containing details of the change of bank account and the new banking requirements in March. My fydd Cyngor Caerdydd yn newid ei cyflenwr Banc ar y 1af o Ebrill 2020. Mi fydd negeseuon yn cynnwys manylion o’r cyfrif banc newydd a’r anghenion banc newydd ym mis Mawrth.
Mental Health Awareness Training
23 Jan
Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message Mental Health Awareness Traning Mental health conditions are widespread and most of us will either experience one, or know someone who has experienced one. In its Corporate Health Standard, Public Health Wales indicates that one in six employees will have a mental health problem at any one time. Cardiff Council is committed to promoting and maintaining the mental health and wellbeing of all employees through workplace practices, and encourage employees to take responsibility for their own mental health and wellbeing. This Mental Health Presentation will look at:- A definition of Mental Health Facts and figures Attitudes and stigma Signs and symptons Causes and treatments Healthy living and mental illness Taking care of your own Mental Health both at home & in the work place Increasing your awareness of Mental Health in the work place You can enrol on this course through DigiGOV or telephone Cardiff Academy on (029) 2034 6050 ________________________________________________________________________________________________________ Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Mae cyflyrau iechyd meddwl yn gyffredin a bydd y rhan fwaf ohonom ni naill ai'n cael un, neu'n nabod rhywun sydd wedi cael un. Yn y ddogfen safonau iechyd Corfforaethol, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n nodi y bydd un o bob chwe aelod o staff yn dioddef o broblem iechyd meddwl ar unrhyw adeg. Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i hyrwyddo a chynnal iechyd meddwl a lles pob un o'i staff drwy arferion da yn y gweithle, ac rydyn ni'n annog staff i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a'u lles eu hunain Bydd y Cyflwyniad ar Iechyd Meddwl yn cynnwys:- Diffiniad o Iechyd Meddwl Ffeithiau a ffigurau Agweddau a stigma Arwyddion a symptomau Achosion a thriniaethau Byw'n iach gyda salwch meddwl Gofalu am eich Iechyd Meddwl eich hun yn y Cartref a'r Gweithle Dod yn fwy ymwybodol o Iechyd Meddwl yn y Gweithle Gallwch chi gofrestru ar y cwrs yma drwy DigiGOV neu drwy ffonio Academi Caerdydd ar (029) 2034 6050
Caerdydd/Cardiff 2030 Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019, Neuadd y Ddinas/Tuesday 19th November at City Hall 15:30 – 19:00
11 Nov
Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message. Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019, Neuadd y Ddinas, 15:30 – 19:00 Cadwch le yma erbyn 25 Hydref 2019 Ar ddydd Mawrth 19 Tachwedd bydd Cyngor Caerdydd yn cynnal digwyddiad mawr yn Neuadd y Ddinas i lansio gweledigaeth Caerdydd 2030 ar gyfer addysg a dysgu yn y ddinas. Byddwn yn dod â phlant a phobl ifanc, arweinwyr ysgolion, llywodraethwyr, athrawon a thimau ysgol ynghyd, yn ogystal ag ystod eang o bartneriaid allweddol o bob rhan o’r ddinas i ddathlu ein llwyddiant gyda’n gilydd cyn lansio gweledigaeth Caerdydd 2020, ac i rannu ein dyhead ar gyfer y dyfodol. Dan arweiniad pobl ifanc, bydd y digwyddiad hwn yn y nodi cam nesaf y daith gwella addysg yng Nghaerdydd, gan danlinellu ein hymrwymiad parhaus i wneud ‘Addysg yn Bwysig i Bawb'. Amserlen y Digwyddiad: 15:30 – 17:30 · Marchnad o hyd at 50 arddangoswr o addysg a phartneriaid ehangach · Rhwydweithio a lluniaeth Dau Seminar rhwng 15:45 a 17:30 Yr Athro Mick Waters · Ail-ddychmygu system addysg y dyfodol Rhagor o wybodaeth i ddod. Gallwch gofrestru ar y diwrnod. 17:45 – 19:00 Sesiwn Lawn gan blant a phobl ifanc sy’n cynnwys: · Agoriad gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas · Cyflwyno Gweledigaeth 2030 Caerdydd · Fideo Mae Addysg yn Bwysig i Bawb 2030 · Cystadleuaeth Plant Caerdydd 2030 cyflwyniad o wobrau · Diweddglo – perfformiad ysgol Tuesday 19th November at City Hall, 15:30 – 19:00 Please book your place here by October 25th 2019 On Tuesday 19th November Cardiff Council will host a major event at City Hall to launch the Cardiff 2030 vision for education and learning in the city. The event will bring together children and young people, school leaders, governors, teachers and school teams, and a wide range of key partners from across the city to celebrate success together since the prior launch of the Cardiff 2020 vision, and to share aspirations for the future. Led by young people, this event will mark the next phase of education improvement in Cardiff, and will underline the ongoing shared commitment to making 'Education Everybody’s Business'. Event Itinerary: From 15:30 – 17:30 · A Marketplace of up to 50 exhibitors from education and wider partners · Networking and refreshments Two Seminars between 15:45 and 17:30 Professor Mick Waters · Re-imagining the future education system Further information to follow. You will be able to register on the day. From 17:45 – 19:00 A Plenary hosted by children and young people, including: · Opening from the Leader of the Council, Councillor Huw Thomas · Introducing the Cardiff 2030 Vision · Education is Everybody’s Business 2030 video · Children’s Cardiff 2030 Competition presentation of awards · Finale – school performance
Education Buildings Wales Awards: Winner // Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru: Enillydd
06 Aug
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Llongyfarchiadau i’n cydweithwyr yn y tîm Mynediad a Chynllunio Trefniadaeth Ysgolion. Maen nhw wedi ennill y brif wobr yng Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru 2019 yn y categori ‘Cleient y Flwyddyn’ am ddatblygu Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd. Adeiladwyd yr ysgol uwchradd £36 miliwn fel rhan o Raglen Ysgolion ac Addysg y 21ain Ganrif Band A. Dywedodd Willmott Dixon a oedd yn gyfrifol am yr enwebiad: “Cyngor Caerdydd sydd y tu ôl i adfywio cymunedol – nid yn unig y mae’n “archebu” adeilad ysgol, mae hefyd yn rhan o’r broses. "Mae’n gallu dilysu’r canlyniadau terfynol oherwydd ei ymrwymiad; mae’n llywio ac yn cydweithredu i’w greu.” Da iawn bawb! Cafodd ysgolion cynradd newydd sbon Hamadryad, Howardian a Glan Morfa eu henwebu am wobrau. ____________________________________________________________________________ Congratulations to our colleagues in the Schools Organisation Access and Planning team. They scooped top prize at the Education Buildings Wales 2019 Awards in the category ‘Client of the Year’ for the development of Cardiff West Community High School. The £36million high school was built as part of the Band A 21st Century Schools and Education Programme. Willmott Dixon who were responsible for the nomination said: “Cardiff Council are the driving force behind the act of community regeneration – they don’t just “place an order” for a school building, they invest themselves into the process. “They are able to validate the end results because of their commitment; they actively steer and collaborate to create it.” Well done to everyone involved! Brand new primary schools Hamadryad, Howardian and Glan Morfa were also nominated for awards.
Walk a Mile in her Shoes/Cerdded Milltir yn ei Hesgidiau Hi
05 Aug
Mae hon yn neges ddwyieithog. /This is a bilingual message. Gyda dros 100 yn cymryd rhan y llynedd, mae “'Cerdded Milltir yn Ei Sgidiau yn llwybr milltir o hyd sydd yn dechrau yng Nghastell Caerdydd, yna o gwmpas Canol y Ddinas, gan orffen yn ôl yn y castell. Yn broject partneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd, Cymdeithas Dai Cadwyn a Chyngor Bro Morgannwg, mae’r digwyddiad wedi tyfu o 14 dyn yn cerdded yn 2014 ac am y tro cyntaf y llynedd cymerodd disgyblion o Ysgol Uwchradd Llanisien, Ysgol Uwchradd Teilo Sant a Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ray n y digwyddiad. Yn digwydd eto eleni, ar 20 Medi 2019, gwahoddir ysgolion i gymryd rhan yn y daith gerdded milltir o hyd am ddim, er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o drais domestig a’r angen i fynd i’r afael â phob achos o drais domestig ledled y wlad. Yn unol â’r thema, gwahoddir y cerddwyr hefyd i wisgo esgidiau merched, o sodlau uchel i esgidiau ymarfer i flip-fflops. Ymunwch â’r sgwrs #RHUBANGWYNCDYDDBRO I gofrestru ewch i www.walkinhershoes.wales Mae’r erthygl lawn ar gael yn yr atodiad. _____________________________________________________________________________ With over 100 participants last year, 'Walk a Mile in Her Shoes’ is a one mile route starting at Cardiff Castle around the city centre, finishing back at the castle. A partnership project between Cardiff Council, Cadwyn Housing Association and the Vale of Glamorgan Council, the event has grown from just 14 men in 2014 and for the first time last year, young people from Llanishen High School, St Teilo’s High School and the Cardiff Youth Service participated in the event. Taking place again this year, on 20th September 2019, schools are invited to take part in the one-mile walk for free, to help raise awareness of the issue of domestic abuse and the need to tackle all cases of domestic abuse across the country. In line with the theme, walkers are also invited to wear women's shoes, from high heels to trainers to flip-flops. Join the conversation #WHITERIBBONCARDIFFVALE Register at www.walkinhershoes.wales See the attachment for the full poster.
Calendar icon

Training & Events

03
03 Mar
E-Safety Training // Hyfforddiant E-ddiogelwch
Nodau: • Rhoi gwybod i lywodraethwyr am faterion diogelwch ar-lein y mae ysgolion yn eu hwynebu bob dydd. • Amlinellu rhai o’r mesurau y gall ysgolion a llywodraethwyr eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â materion diogelwch ar-lein a’u lliniaru. • Codi ymwybyddiaeth ymhlith llywodraethwyr o’r adnoddau y gall eu hysgol fanteisio arnynt i ddatblygu dull effeithiol o sicrhau diogelwch ar-lein. Aims: • To inform governors of the online safety issues, which schools face on a daily basis. • To outline some of the measures which schools and governors can take to address and mitigate against online safety issues. • To raise awareness among governors of the resources their school can access to help them develop an effective approach to online safety.
03
03 Mar
Director of Education and Lifelong Learning Strategic Meeting with Chairs of Governors // Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Cyfarfod Strategol gyda Chadeiryddion y Llywodraethwyr
Cyfarfod a gynhelir bob tymor gyda’r Cyfarwyddwr ac Uwch Gyd-weithwyr yn yr Awdurdod Lleol lle caiff gwybodaeth allweddol ei rhannu Mae hefyd yn galluogi cadeiryddion llywodraethwyr i rwydweithio â chadeiryddion eraill, dysgu oddi wrth ei gilydd a rhannu llwyddiannau a thrafod materion cyffredinol A termly meeting with the Director and Senior Colleagues in the Local Authority where key information is shared. It also enables chairs of governors to network with other chairs, to learn from each other and share successes and common issues
04
04 Mar
Language Link Update Training
Alongside this course being a great way to network with other schools, it will refresh your training and provide an overview of the following changes: * Website layout and organisation * Provision Mapping and Data Analysis * Changes in assessment * Supplementary Teaching * Language for Assessment Modules * Classroom resources
04
04 Mar
Child Protection Level 2 Training // Hyfforddiant Amddiffyn Plant Lefel 2
Nodau: • Deall yr Agenda Diogelu ar gyfer Ysgolion a sut mae amddiffyn plant yn ffitio i mewn iddo. • Bod yn glir ynghylch eich rolau a chyfrifoldebau allweddol o fewn Diogelu. • Bod yn glir am y brif Ddeddfwriaeth a Chanllawiau sy’n tanategu diogelu. • Honiadau amddiffyn plant a wneir yn erbyn gweithwyr proffesiynol a gweithdrefnau i’w dilyn Aims: • Understand the Safeguarding Agenda for Schools and where child protection fits into it • Be clear about your individual key roles and responsibilities within Safeguarding • Be clear about the main Legislation and Guidance underpinning safeguarding • Child protection allegations made against professionals and procedures to be followed
04
04 Mar
ANAPHYLAXIS TRAINING
This is a training course provided by Health in order to enable schools and settings to upskill in the use of using epipens and managing and understanding the needs of pupils with anaphylaxis.